Start
Parafia św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie
Kancelaria parafialna Drukuj

 

Czynna:

od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 16:30 - 17:30kancelaria

tel.: 22 824 12 52

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

w soboty, niedziele i ?wi?ta Kancelaria nieczynna.

Uwaga : w parafii nie ma Poradni Rodzinnej

 
?wi?ty Grzegorz Drukuj

 

 

...Grzegorz ( ok. 540 - 604 ), ?wi?ty papie? nazwany pó?niej Wielkim, to posta? bardzo wa?na. Jest jednym z czterech Ojców Ko?cio?a zachodniego - obok Ambro?ego, biskupa Mediolanu, Hieronima, autora Wulgaty i Augustyna. Dzia?alno?? wspomnianej trójki przypada na drug? po?ow? IV i pocz?tek V wieku. Grzegorz urodzi? si? sto lat pó?niej.

Kiedy w 590 r. wybrano go na papie?a, nie mia? nawet pe?nych ?wi?ce? kap?a?skich. By? diakonem, mnichem, doradc? poprzedniego papie?a, który wys?a? go jako nuncjusza do Konstantynopola, gdzie Grzegorz da? si? pozna? jako skuteczny dyplomata. ...

Wybrany wzbrania? si? przed przyj?ciem tego urz?du, rozwa?aj?c nawet ucieczk?. Jako pierwszy w historii Ko?cio?a papie?-zakonnik pos?ugiwa? si? tytu?em : s?uga s?ug Bo?ych.

Papie? Grzegorz czu? si? duszpasterzem Europy... Pozyskiwa? dla wiary kolejne narody, umacnia? j? tam, gdzie ju? zosta?a przyj?ta. Opracowa? liturgi? Mszy ?w. i innych nabo?e?stw. Napisa? wiele homilii, komentarzy do ksi?g biblijnych, podr?cznik dla duszpasterzy oraz setki listów.

To on zapocz?tkowa? zwyczaj odprawiania za zmar?? osob? Mszy ?w. przez 30 dni, dzi? zwanych Mszami gregoria?skimi. Od jego imienia nazwano równie? ?piew chóralny, to tzw. chora? gregoria?ski.

 

Grób Grzegorza Wielkiego znajduje si? w bazylice ?w. Piotra. Przed reform? Kalendarza Rzymskiego naszego ?wi?tego wspominano w dniu 12 marca ( i do tej pory jest tak w Ko?ciele Prawos?awnym ). Poniewa? dzie? ten wypada w Wielkim Po?cie, w 1969 r. wspomnienie liturgiczne papie?a Grzegorza Wielkiego przeniesiono na 3 wrze?nia, dzie? pami?tki jego konsekracji na biskupa Rzymu.

 

fragmenty artyku?u Joanny Petry Mroczkowskiej " Msza ?wi?tego Grzegorza ". Miesi?cznik katolicki LIST, marzec 2011
Więcej…
 

 

Encykliki

 

Porządek Mszy świętych

Reklama

Dni powszednie


8:00
18:00

Niedziele i święta


7:00
8:30
11:00
12:30
18:00
Reklama
Tygodnik Katolicki
Reklama
Biuro prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Copyright 2011 Parafia ?w. Grzegorza Wielkiego w Warszawie wielki.grzegorz@gmail.com